میزان کار پارت

تولید کننده پروفیل های خاص فلزی خودرویی به روش های رولفرمینگ-استرچ بندینگ